Gizlilik Politikamız

Bilgi Kurdu Kişisel Verilerin Saklanması Politikası

TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Anonim Hale Getirme: kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

ifade eder.

VERİ SORUMLUSU

Bilgi Kurdu Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği?

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,

 • Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
 • Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.  

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.  

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurt dışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.  

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Tutulması

Bilgi Kurdu olarak aşağıda yer alan hiçbir özel nitelikli kişisel veri hiçbir hizmetimizde alınmamakta-kayıtlarımızda tutulamamakta ve işlenmemektedir:

 • Sağlık verisi,
 • Cinsel hayata ilişkin veriler,
 • Biyometrik ve genetik veriler,
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi,
 • Irk, etnik köken,
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
 • Siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
 • Kılık ve kıyafet bilgisi
6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İstanbul Ticaret Odası’nın 577803  sicil sayısında kayıtlı, 0172034949400014  MERSİS numarasına sahip, Fenerbahçe Mah. Münir Nurettin Selçuk Cad. 7/3 34726 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Bilgi Kurdu Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta: info “at” bilgikurdu.net

Telefon: +90 216 346 73 93

Gizlilik Politikamız

Bilgi Kurdu olarak, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerinin gizlilik haklarına saygı duyuyor ve koruyoruz. Kişisel bilgilerinin nasıl toplanıp kullanılacağı, nasıl ve hangi koşullarla paylaşılabileceği konusuna özel bir önem veriyoruz. Bilgi Kurdu’nun web sitelerini, alan (domain) isimlerini ziyaretinizde; bağlantılı sayfalara (linked pages), ürün, hizmet, özellik, içerik ve uygulamalarına (kısaca “HIZMETLERİMİZ”) eriştiğinizde dikkatle uyguladığımız iş bu Gizlilik Politikaları’nı, kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Gizlilik Politikası, Hizmetler ile ilgili bilgi pratiklerini (hangi ve ne çeşit bilgilerin toplanıp ve takip edildiği, bilginin nasıl kullanıldığı, kimle ve nasıl paylaşıldığı) açıklar. Aynı zamanda çerez (cookie) ve diğer teknolojilerin, Hizmet Olarak Sunduğumuz Yazılımlarımızda (Software-as-a-Service – SaaS) nasıl kullanılabileceğini tarif eder.

Bilgi Kurdu ziyaretçi veya müşterinin bilgilerinin yalnızca bu gizlilik politikasında belirtilen bilgilerini ve bu politikada belirtildiği şekilde toplar.

Bu gizlilik politikası müşterilerimizin adına bilgi saklayıp işlediğimiz, örneğin barındırma servis sağlayıcısı olduğumuz, durumlarda geçerli değildir.

Kişisel Bilginin Anlamı

Gizlilik Politikası’nda ‘’kişisel bilgi’’, bireyi tanımlamak için belirlenmiş veya bu amaçla kullanılacak olan bilgidir. Bilgi Kurdu bu bilgileri, talep ettiğiniz hizmeti sağlamak amacı dışında, üçüncü bir kimseyle izniniz dışında paylaşamaz, satamaz, kiralayamaz veya ödünç veremez. İlgili bilgiler ancak aşağıdaki durumlar dahilinde kullanılabilir:

 • Bilgiyi paylaşmanın gerekli olduğu alanlarda; yasadışı faaliyetleri önlemek, incelemek veya bu gibi aktivitelere karşı önlem almak; herhangi bir bireyin fiziksel güvenliğine potansiyel tehlike oluşturacak şüpheli durumlarda, karşı önlem almak amacıyla,
 • “Hizmet Şartları”’nın ihlalinde veya bir başka nedenle hukuk tarafından gerektiğinde,
 • Bilgi Kurdu şirketinin bir başka şirketle birleşmesi veya satın alınması durumunda. Bu durumlarda farklı gizlilik ilkeleri gündeme gelebilir. Bu durumda, Bilgi Kurdu tarafından öncesinde bilgilendirilirsiniz.

Ürünlerimizde yer alan özellikler, tanımlanmış tanımlanacak kullanıcı grupları, kategoriler veya diğer sınıflandırma ve referans bilgileri; ürünlerimizin sunduğu uygulama ve hizmetlere ilişkin bilgiler veya toplanan bilgiler (“Kullanım Verisi”), “Kişisel Bilgi” kapsamına girmez. Kullanım verileri, hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza yardımcı olur, kendimizi ve ürünlerimizi geliştirmek amacı ile kullanılır. Kullanım verilerini üçüncü kişiler ile paylaşabiliriz; bu paylaşım müşterilerimiz, ortaklarımız ve servis sağlayıcılarımızın, bize, müşterilerimizi, ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızda ve hizmetlerimizi geliştirmemizde yardım etmeleri veya daha iyi reklam ve pazarlama amaçlı olabilir.

Kullanım verilerinin paylaşımını, üçüncü şahısların Kişisel Bilgilere ulaşamayacakları bir şekilde yaparız.

Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı

Hizmetlerimiz için kayıt yaptırdığınızda; isim, soy isim, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgilerinizi sorarız. Ücretsiz deneme sürümü kullandığınızda herhangi bir kişisel bilgi bildirmek durumunda değilsiniz. Deneme hesap kullanımı neticesinde ürünü kullanmaya devam etmek isterseniz ilgili bilgiler gerekli olacaktır.

Bilgi Kurdu, gerektiğinde, kredi kart tahsilat sürecinizi yönetmek için 3. şahısların hizmetlerini kullanabilir. Bu hizmetler sırasında, 3. şahısların, Bilgi Kurdu adına, kredi kartınız ile yapacakları işlemler dışında, bilgilerinizi saklaması, elinde tutması veya kullanmasına izin verilmemektedir.

Bilgi Kurdu verdiğiniz bilgileri; hizmetlerinin işletimini sağlamak, onları sizin ihtiyaçlarınıza göre uyarlama, faturalandırma, kimlik tespiti, kimlik doğrulama, aldığınız hizmetler ve ilgili hizmetleri kullanımınız hakkında sizinle iletişim kurma, isteğiniz dahilinde sizinle hizmetlerimizin pazarlama materyallerini paylaşma, araştırma ve genel olarak hizmetlerin içeriğini ve işlevselliğini iyileştirme ve geliştirme amaçlı kullanılabilir.

Bilgi Kurdu kişisel bilgilerinizi, verilen hizmetleri daha iyi işletmek ve yüksek kalitede kullanıcı deneyimini sağlamak ve sürdürmek için gerekli donanım, yazılım, network, depolama işlemlerinde kullanmak üzere 3. şahıs hizmetleriyle paylaşabilir. Ancak 3. şahıslara, kendi pazarlama amaçları için kişisel bilgilerinizi kullanmaları konusunda izin verilmez.

Log Dosyaları

Diğer tüm doğru çalışan web sitelerinde olduğu gibi, Bilgi Kurdu bazı bilgileri otomatik olarak toplar ve log dosyalarında saklar. Toplanan bilgiler; internet protokol adreslerini, tarayıcı (browser) bilgilerini, atıfta bulunan (referring) sayfa, çıkış (eşit) sayfası, işletim sistemi ve tarih/zaman durumunu içerir. Kimi zaman, müşterilerimiz için hizmetleri geliştirmek adına kişisel bilgileri log dosyalarındaki bilgilerle birleştirebiliriz.

Bunun dışında, bu verileri servislerimizi yönetmek, devamlılığını sağlamak ve içerisindeki eğilimleri analiz etmek için kullanabiliriz.

Çerezler (Cookies)

“Çerez”, bilgisayarınızın sabit diskinize kaydedilmiş küçük bir yazılımdır. Amacı, WEB sunucularının bilgisayarınızı ve tarayıcınızı tanınması böylelikle, web sayfalarını tercihlerinize göre düzenleyebilmesi, izniniz doğrultusunda oturum açabilmektir. Çerezler hizmetlerimizi geliştirmek için bize yardımcı olduğu gibi, ihtiyacınız olan bilgiyi hızlıca görüntüleyebilmenizi de sağlar. Çerezler, bize kullanıcının bilgisayarına erişime izni vermez ve çerezler sayesinde toplanan bilgiler, kişisel bilgileri içermez.

Genel olarak web tarayıcınız üzerinde, tarayıcınızın sağlayacağı işlevselliğe göre, çerezlerin kullanımını kabul edebilirsiniz veya reddedebilirsiniz. Çerez ayarlarının kullanımını kontrol etmek için;

 • ‘Gizli Gezinme’ (private browing) ve FireFox’taki çerez ayarları hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.
 • ‘Gizli Pencere’ (incognito browsing) ve Chrome’daki çerez ayarları hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.
 • ‘Güvenle Gezinme’ (InPrivate browsing) ve Internet Explorer’daki çerez ayarları hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.
 • ‘Özel Tarayıcı’ (private browing) ve Safari’deki çerez ayarları hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.

Çerezleri kabul etmek için web tarayıcınızın özelliklerine bağlanamıyorsanız, hizmetlerin birçok özelliğine giriş yapamıyor ve avantajından faydalanamıyorsunuzdur.

Reklam amacıyla, çerezlerinizi tarayıcınıza kaydedebilecek, fakat isminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilginizi toplayamayacak iş ortaklarıyla çalışıyoruz, Reklam kampanyalarımızdan çıkmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Yargı, web sitesi operatörünün, kullandığı çerezlerin yapısı hakkında kullanıcıyı bilgilendirmesini, standart durumlarda, güvenilir çerezlerin yerleştirilmesinde kullanıcının iznini almasını önerir ve gerekli görür. Bilgi Kurdu’un bir müşterisi iseniz, çerez kullanılan servisler ile etkileşim içinde olan kullanıcılarınızı bilgilendirmek ve gerekli durumlarda onaylarını almak sizin sorumluluğunuzdur.

Eğer, hizmetler içinde faydalanılan çerezlerin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, yükümlülükler konusunda daha fazla bilgi sahibi almak isterseniz, lütfen bize bu eposta adresinden ulaşınız: ofis@bilgikurdu.net

Gömülmüş URL

Bilgi Kurdu çerezler olmadan da sitenin kullanımını takip etmek için gömülmüş URL kullanan teknikler kullanmaktadır. Gömülmüş URL’ler siz siteyi gezerken, sizi takip etmek için limitli bir bilgiye izin verir, fakat kişisel bilgilerinizle ilişkilendirmez ve oturumun ötesinde kullanılamaz.

Diğer Websitelerine Erişim Linkleri

Hizmetler, Bilgi Kurdu tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilemeyen diğer websitelerine giden linkleri ve web uygulamalarını içerir. Lütfen Bilgi Kurdu olarak, bu sitelerin içeriği veya gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızın bilincinde olun.

Sohbet

Bazı destek ve bilgilendirme hizmetlerimiz sohbet yoluyla etkileşim sunabilir. Bu alanda sağladığınız bilgilerin Bilgi Kurdu personeli tarafından okunabileceği, toplanabileceği ve kullanılabileceğinin farkında olmalısınız. Kişisel bilgilerinizin destek ortamından kaldırılması için bizimle ofis@bilgikurdu.net e-posta adresinden irtibata geçiniz. Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi kaldıramayabiliriz eğer böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsak bu durumun nedeni hakkında sizinle irtibat kurarız.

Müşteri Referansları / Yorumları / Eleştirileri

Zaman zaman, müşterilerimizin kişisel bilgilerini içerisinde bulunduran referanslarını Bilgi Kurdu’un web sitelerinde paylaşabiliriz. Böyle durumlarda müşterilerimizi bilgilendirip, onların onayını ve referanslarını alırız.

Bilgi Güvenliği

Bilgi Kurdu olarak müşterilerimizin kişisel bilgilerini güvence altına almak konusunda gerekli çabayı göstermeye hazırız. Kişisel bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliği korumak için, güvenlik duvarları ve dikkatle geliştirilen güvenlik prosedürleri gibi teknolojik, fiziksel ve idari önlemler kullanmaktayız. Örnek olarak, sisteme verdiğiniz hassas bilgilerinizi (örn: oturum bilgileriniz) SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi ile şifreleyip, bilgi aktarımını gerçekleştiriyoruz. Bu teknolojiler, prosedürler verilerin güvenliği ve sadece size ve sizin yetki verdiğiniz kişiler tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak için kullanılır. Ancak hiçbir internet, e-posta veya başka bir tür elektronik veri aktarımı tamamen güvenli veya hatasız değildir, o yüzden bu yollarla bize hangi bilgileri yolladığınız sizin sorumluluğunuzdadır.

Tercih

Müşterilerimiz adına, bilgi saklıyor ve işliyoruz. Eğer Bilgi Kurdu müşterisiyseniz ve Bilgi Kurdu’nun iletişim ağından çıkmak istiyorsanız, ofis@bilgikurdu.net adresinden bize ulaşabilir veya pazarlama e-postası ile gönderilen üyelikten ayrıl talimatlarını izleyebilirsiniz. 3. şahıslarla olan veri transferini de iptal etmek isteyebilirsiniz.

Veri paylaşımı üzerindeki sınırlamalar servislerimizin sağlanmasını zor ve bazı durumlarda imkânsız hale getirecektir.

Eğer bir ziyaretçi iseniz ve bir müşterimiz ile iletişim içindeyseniz ve iletişim kurulmasını istemiyorsanız, lütfen o müşteri ile iletişime geçiniz.

Bilgilerinizin Düzeltimi Ve Güncellenmesi

Müşterilerimiz, Bilgi Kurdu’na daha önceden verdiği kişisel bilgilerini, servislerimize giriş yaparak güncelleyebilir veya değiştirebilirler. Eğer müşterimiz iseniz ve “veri kontrol” (“data controllers”) olarak topladığımız bilgilere erişmek veya sildirmek istiyorsanız, lütfen ofis@bilgikurdu.net adresinden bizimle iletişime geçiniz. Bu tarz isteklere en geç 30 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır.

Bilgi Kurdu, hizmetlerimizi kullanan müşterilerimiz ile hizmetlerimiz aracılığı ile iletişim içinde olan tekil şahıslarla direkt olarak ilişki kurmaz. Bu tekil şahıslar, servislerimizde bulunan bilgilerine ulaşmak, değiştirmek, düzeltmek veya silmek isterlerse; müşterisi olduğu veya iletişim içinde olduğu, müşterimiz olan kurum bu verileri kontrol etmektedir. Dolayısıyla o kuruma başvurulmalıdır. Eğer müşterimiz olan kurum tarafından bizden istenirse, hesaplara ait bütün bilgileri en geç 30 iş günü içerisinde silebiliriz.

Veri Saklama

Gizlilik Sözleşmesi uyarınca, Bilgi Kurdu kişisel bilgilerinizi siz müşterilerimize hizmet ve servis sağladığımız sürece işler ve saklar. Bilgi Kurdu olarak yasal zorunluluklar, anlaşmazlıkları çözmek ve anlaşmalarımızı uygulamak için kişisel bilgilerinizi daha uzun süre saklayabiliriz.

Çocukların Kişisel Bilgileri

Bilgi Kurdu bilerek 13 yaşından küçük bireylerin kişisel bilgilerini toplamaz.

Gizlilik Sözleşmesindeki Değişiklikler

Eğer gizlilik sözleşmemizin içeriğinde bir değişiklik yaparsak, bu değişiklikler geçerli olmadan önce, değişiklikler hakkında size bir e-posta veya Bilgi Kurdu’nun web sitesine önemli bir haber olarak güncelleme konur. Bu gibi bilgilerden haberdar olmanız için periyodik olarak bu sayfayı kontrol etmenizi öneririz.

Anlaşmazlık Çözümü

Bilgi Kurdu kişisel bilgi toplama ve kullanımı hakkında oluşabilecek şikayet ve endişelere cevaplandırmak için yöntemler geliştirmiştir. Bilgi Kurdu kişisel bilgilerin kullanımı ve kamuya olan açıklığı ile alakalı şikayetleri iş bu gizlilik sözleşmesini referans alarak inceleyip, çözümlemeye çalışacaktır. Eğer Bilgi Kurdu şikayetçinin isteğini yerine getiremezse, bu istek 3. bir kuruluşa çözümlenebilmesi için iletilir.

Eğer Bilgi Kurdu’un gizlilik politikası veya gizlilik uygulamaları hakkında sorularınız varsa lütfen bizimle ofis@bilgikurdu.net e-posta adresinden iletişime geçebilir veya aşağıdaki adrese posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

 Bilgi Kurdu Eğitim ve Bilişim Hiz. Tic. Ltd. Şti

Fenerbahçe Mah. Münir Nurettin Selçuk Cad. 7/3 34726 Kadıköy, İstanbul